دسته: آموزش ها

کفش های ایمنی صنعتی و کارگاهی

کفش های ایمنی متناسب با محیط کاری مورد نظر دارای ویژگی ها و مشخصات فنی مختص به خود بوده و در تولید آنها موازین و پارامترهای خاصی رعایت شده است.…

سرپنجه کامپوزیت در کفش ایمنی

کامپوزیت به موادی گفته می شود که حداقل از دو نوع متفاوت تشکیل شده است؛ اجزای کامپوزیت از لحاظ شکل و ترکیبات شیمیایی و خواص با یکدیگر متفاوت هستند. در…